2014-09-25

ADMINISTRACJA REKTORSKA

Komórki w pionie Rektora

 

Biuro Rektora

 

Dyrektor Biura Rektora

 

1. Organizacyjne i administracyjne wspieranie Rektora w wykonywaniu zadań statutowych.

2. Kierowanie organizacyjne i merytoryczne Biurem Rektora.

3. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie działalności Biura Rektora i jednostek administracji rektorskiej organizacyjnie podległych bezpośrednio Rektorowi.

4. Organizacyjne wspieranie zadań merytorycznych realizowanych w administracji rektorskiej i Dyrektora Finansowego i współpraca w tym zakresie z Rektorem, Prorektorami i Dyrektorem Finansowym.

5. Planowanie i koordynacja realizacji wyznaczonych przez Rektora złożonych zadań administracji rektorskiej wykraczających poza zakres zadań indywidualnych komórek organizacyjnych administracji rektorskiej.

6. Nadzorowanie i koordynacja organizacyjna działalności komórek organizacyjnych administracji rektorskiej, w szczególności w zakresie zasad organizacji pracy, obiegu dokumentów, gospodarki finansowej i zasobami rzeczowymi oraz spraw pracowniczych.

7. Obsługa wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 

Sekretariat Rektora

 

1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Rektora.

2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Rektora.

3. Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i akt kontroli zewnętrznych.

 

Sekcja Finansowa

 

1. Monitorowanie realizacji planu rzeczowo-finansowego administracji rektorskiej.

2. Prowadzenie dokumentacji finansowej administracji rektorskiej.

3. Sprawdzanie zgodności wydatkowania środków administracji rektorskiej z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez PŁ i ustawą – Prawo zamówień publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych w ramach zadań realizowanych przez administrację rektorską.

5. Prowadzenie ewidencji i weryfikacja rozliczeń krajowych wyjazdów służbowych delegacji pracowników administracji rektorskiej i studentów.

6. Prowadzenie wykazu składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowej w administracji rektorskiej.

 

Dział Organizacji Zarządzania

 

1. Wsparcie organizacyjne administracji Uczelni.

2. Monitorowanie integralności i organizacji formalnej Uczelni.

3. Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju Uczelni.

4. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Uczelni.

5. Przygotowanie rocznych sprawozdań do Ministra w zakresie skarg i wniosków.

6. Organizacja i obsługa administracyjna prac Rady Politechniki Łódzkiej.

7. Organizacja i obsługa administracyjna prac Senatu.

8. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej.

9. Obsługa Komisji Senackiej Organizacyjnej i Statutowej.

10. Prowadzenie elektronicznego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię.

11. Aktualizacja struktury organizacyjnej Uczelni w systemie informatycznym.

12. Obsługa i nadzór nad publikacjami wewnętrznego serwisu internetowego, Biuletynu Senatu PŁ oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie organizacji Uczelni i wewnętrznych aktów prawnych.

13. Publikacja, archiwizacja i prowadzenie ewidencji wydanych aktów normatywnych.

 

Dział Legislacji

 

1. Koordynacja opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych i procedur: nadzór nad zgodnością z systemem organizacyjnym PŁ, analiza formalna poprawności projektów, zasięganie dodatkowych opinii, modyfikacje treści projektu wynikające z uzyskanych opinii, przygotowanie do podpisu, przekazanie do publikacji i archiwizacji, nadzór nad ich aktualizacją.

2. Wsparcie prawne administracji Uczelni, z wyłączeniem spraw we właściwości Działu Prawnego.

3. Monitorowanie stanu prawnego branżowych ustaw i aktów normatywnych, przygotowywanie dla komórek organizacyjnych administracji Uczelni informacji o zmianach i ich skutkach dla Uczelni.

 

Dział Prawny

 

1. Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora i prowadzenie ich archiwizacji i ewidencji.

2. Opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni.

3. Weryfikowanie pod względem formalnoprawnym umów i porozumień PŁ z instytucjami zewnętrznymi.

4. Przygotowywanie właściwej strategii do postępowań i procesów sądowych.

5. Przygotowywanie dokumentów w postępowaniach sądowo-administracyjnych i składanie ich we właściwych organach.

6. Reprezentowanie Uczelni w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowo-administracyjnych i negocjacjach dotyczących prowadzonych postępowań.

7. Prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PŁ.

8. Uczestniczenie w prowadzonych przez Politechnikę Łódzką rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

9. Prowadzenie obsługi prawnej i administracyjnej rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych.

10. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie stosowania prawa jednostkom organizacyjnym Uczelni w sprawach związanych z działalnością Uczelni, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych.

11. Udzielanie porad prawnych pracownikom, studentom i doktorantom oraz organizacjom studenckim, organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Uczelni w zakresie ich działalności w Uczelni.

12. Sygnalizowanie zmian prawa przez zamieszczanie komunikatów w wewnętrznym serwisie internetowym Uczelni.

13. Informowanie jednostek Uczelni o dostrzeżonych uchybieniach w stosowaniu prawa w ich działalności i ich skutkach.

 

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 

1. Realizacja polityki zarządzania kapitałem ludzkim Uczelni.

2. Prowadzenie spraw związanych z zawarciem, trwaniem i zakończeniem stosunków pracy.

3. Przygotowywanie nowych umów o pracę, aneksowanie dotychczasowych form stosunków pracy oraz ustalanie uprawnień do dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

4. Gromadzenie, realizacja i archiwizowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia celem wykonywania prac w projektach finansowanych ze środków pozabudżetowych w szczególności z: UE, NCN, NCBiR.

5. Administracyjna obsługa elektronicznej bazy danych osobowych (gromadzenie informacji, przetwarzanie, sporządzanie poleceń wypłaty wszelkich wynagrodzeń, nagród).

6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w indywidualnych aktach osobowych.

7. Prowadzenie Archiwum Akt Osobowych byłych pracowników PŁ.

8. Realizacja obowiązku pozyskiwania oświadczeń o zdolności do pracy nowo zatrudnianych, wystawianie skierowań na wstępne badania lekarskie oraz wstępne szkolenia bhp i ppoż. Wydawanie skierowań na badania lekarskie w związku z ubieganiem się nauczycieli akademickich o urlop dla poratowania zdrowia.

9. Obsługa Komisji Senackiej Rozwoju Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz komisji rektorskich w sprawach osobowych.

10. Sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia pracowników w ramach stosunku pracy do GUS, ministerstwa, dla niektórych jednostek organizacyjnych PŁ.

11. Opracowywanie i publikacje ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich. Publikowanie wyników konkursów oraz monitorowanie terminów ich obowiązywania.

12. Właściwy nadzór nad dokumentami gromadzonymi w jednostce z zachowaniem zasad RODO.

13. Ocena okresowa nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (kwalifikowanie osób podlegających ocenie wraz z analizą wyników końcowych).

14. Obsługa spraw kadrowych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego PŁ.

15. Wystawianie legitymacji dla nauczycieli akademickich.

16. Obsługa systemu POL-on w zakresie spraw osobowych.

17. Załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, resortowych, nagród ministra, nagród rektora oraz prowadzenie ewidencji zrealizowanych wniosków.

18. Stworzenie i aktualizowanie strategii i polityki zarządzania kapitałem ludzkim, w tym indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników.

19. Współudział w tworzeniu wskazanych przez pracodawcę regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych uregulowań.

20. Tworzenie polityki wynagradzania wspierającej rozwój pracowników.

21. Prowadzenie systematycznych badań satysfakcji pracowników.

22. Współudział w organizacji i przeprowadzaniu procesów: rekrutacji i selekcji.

23. Analiza wyników exit interview.

24. Organizacja procesu adaptacji nowozatrudnionych.

25. Planowanie i organizacja procesów szkoleniowych.

26. Działania na rzecz budowania wysokiej jakości środowiska pracy, w tym między innymi: inicjowanie projektów mających na celu budowanie relacji wewnątrz i pomiędzy jednostkami PŁ, stwarzanie warunków do angażowania się, reagowanie na zidentyfikowane przypadki dyskryminacji, mobbingu, zachowań nieetycznych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji spornych i konfliktów. Profilaktyka antykorupcyjna.

27. Komunikowanie podejmowanych inicjatyw ZKL pracownikom oraz dbałość o transparentność podejmowanych działań.

28. Koordynacja działań w ramach procesów związanych z realizacją akcji HR Excellence in Research.

 

Centrum Danych i Analiz Strategicznych

 

1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w PŁ, z wykorzystaniem systemów informatycznych zintegrowanych w jeden system informacyjno-informatyczny.

2. Pozyskiwanie, archiwizowanie, udostępnianie i przetwarzanie wszelkiego rodzaju danych liczbowych powiązanych z realizacją procesów nauki, kształcenia i obsługą administracyjną PŁ.

3. Koordynacja wprowadzania i aktualizowania danych w systemie POL-on.

4. Koordynacja sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

5. Sporządzanie analiz strategicznych na zamówienie władz Uczelni, bądź kierowników w PŁ.

6. Koordynacja procesów ewaluacji jakości działalności naukowej w Uczelni oraz sporządzanie cyklicznych raportów bibliometrycznych.

7. Sporządzanie analiz, statystyk, podsumowań i rankingów dorobku naukowego pracowników i jednostek.

8. Koordynacja tworzenia systemu wiedzy i repozytorium publikacji pracowników PŁ, w tym publikacji w trybie open access.

9. Współpraca z wydawnictwem PŁ oraz redaktorami czasopism w celu podnoszenia ich jakości wydawniczej, w szczególności poprzez regularne oceny i stopnia widoczności czasopism wydawanych przez PŁ.

10. Organizacja szkoleń w zakresie zasad oceny dorobku naukowego i możliwości upowszechniania wyników badań prowadzonych w PŁ.

11. Opracowywanie zasad i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.

12. Koordynacja zarządzania ryzykiem w skali Uczelni: identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka i reakcja na ryzyko.

13. Identyfikacja i monitorowanie ryzyka wg rodzajów ryzyk oraz właścicieli ryzyk.

14. Analiza zidentyfikowanych ryzyk.

15. Obsługa systemu reagowania na ryzyko, działania zapobiegawcze i naprawcze.

16. Przygotowywanie sprawozdań i raportów z zakresu zarządzania ryzykiem.

 

Dział Promocji

 

1. Koordynacja działań promocyjnych Uczelni. Promocja PŁ w kraju, w tym na wystawach, targach, konferencjach, pokazach i innych imprezach promocyjnych, a także wsparcie promocji Uczelni za granicą.

2. Opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych o PŁ.

3. Obsługa serwisów internetowych PŁ.

4. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych PŁ.

5. Dokumentowanie fotograficzne imprez uczelnianych.

6. Organizacja ogólnouczelnianych uroczystości akademickich.

7. Prowadzenie magazynu materiałów reklamowych i promocyjnych.

 

Dział Audytu Wewnętrznego

 

Planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych i innych czynności przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych i standardy audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 

1) opracowywanie planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;

2) ustalanie zasad i procedur związanych z audytem wewnętrznym;

3) dokonywanie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem.

 

Dział BHP

 

1. Obowiązki ustalone w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Prowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) dla pracowników Politechniki Łódzkiej wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów i doktorantów oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.

4. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków studentów i doktorantów.

5. Konsultacje w zakresie bhp, dotyczące powstawania nowych i modernizacji istniejących pomieszczeń studenckich, w tym wskazanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa.

6. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia studentów i doktorantów.

7. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia.

8. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa związanych z kształceniem.

9. Doradztwo w zakresie organizacji zajęć, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

10. Współpraca z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia.

11. Konsultacje w dokonywaniu oceny ryzyka, które wiąże się z kształceniem w Uczelni.

12. Doradztwo w zakresie stosowania zasad ergonomii przy organizowaniu i wyposażaniu miejsc kształcenia.

13. Konsultacje dotyczące obowiązków bhp osób nadzorujących działalność kół naukowych, sekcji sportowych itp.

14. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej bazy odczynników chemicznych stosowanych w Politechnice Łódzkiej.

15. Nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Działu BHP.

 

Dział Sportu

 

1. Kompleksowa koordynacja, realizacja i rozliczenie „Szóstych Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022”, w szczególności realizacji obowiązków Politechniki Łódzkiej wskazanych w Porozumieniu z Akademickim Związkiem Sportowym Zarząd Główny i Miastem Łódź z dnia 28 listopada 2018 r.

2. Przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

3. Śledzenie kierunków rozwoju i nowatorskich rozwiązań w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji akademickiej oraz wskazywanie możliwości wykorzystania tych rozwiązań w Politechnice Łódzkiej.

4. Współpraca z uczelniami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

 

 Inspektor Ochrony Danych

 

Realizacja zadań przewidzianych prawem powszechnym i Unii Europejskiej zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Rzecznik ds. Społeczno-Gospodarczych

 

1. Udział w pracach związanych z budową i realizacją Strategii rozwoju Politechniki Łódzkiej, w tym opracowywanie planów współdziałania Uczelni z miastem i regionem na rzecz rozwoju nauki i gospodarki.

2. Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Bionanopark sp. z o.o.

3. Prezentowanie na forach samorządowych oraz spotkaniach administracji rządowej i instytucji pozarządowych stanowiska Politechniki Łódzkiej w istotnych dla regionu sprawach.

4. Ścisła współpraca z klastrami, w których funkcjonuje Politechnika Łódzka. Kreowanie nowych projektów powoływania klastrów.

5. Współpraca z samorządami gospodarczymi i zawodowymi.

6. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska akademickiego łódzkich uczelni, szczególnie w zakresie realizacji wspólnych projektów edukacyjnych oraz naukowo-badawczych.

 

Rzecznik Prasowy

 

1. Kreowanie wizerunku PŁ, współpraca z mediami.

2. Przygotowywanie informacji o PŁ na potrzeby instytucji otoczenia zewnętrznego.

3. Obsługa prasowa imprez ogólnouczelnianych.

4. Organizacja konferencji prasowych.

5. Utrzymywanie stałych, poprawnych relacji z dziennikarzami.

6. Przegląd informacji w mediach związanych z PŁ: monitoring mediów, archiwizacja wycinków prasowych, statystyki ilościowe i jakościowe.

7. Redagowanie „Życia Uczelni”, autorstwo artykułów, promocja i dystrybucja wydawnictwa.

8. Prowadzenie strony internetowej „Życia Uczelni”.

9. Wspieranie i współpraca przy realizacji zadań merytorycznych związanych z promocją Uczelni.

 

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych – Kancelaria Tajna

 

Realizacja zadań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących o ochronie informacji niejawnych.

 

Stanowisko ds. Informatyzacji Uczelni

 

1. Koordynowanie współdziałania i integracji systemów informatycznych Uczelni.

2. Monitorowanie i analiza potrzeb w zakresie informatyzacji Uczelni.

3. Planowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z rozwojem systemów informatycznych Uczelni.

4. Śledzenie kierunków rozwoju i nowych rozwiązań w zakresie informatyzacji Uczelni i wskazywanie możliwości ich wykorzystania w PŁ.

5. Opracowanie koncepcji Inteligentnego Kampusu.

 

Komórki w pionie Prorektora ds. Nauki

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki

 

1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Nauki.

2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Nauki.

3. Obsługa postępowań drugoinstancyjnych oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy kończących się decyzjami administracyjnymi w indywidualnych sprawach doktorantów szkół doktorskich.

 

Dział Nauki

 

1. Działalność naukowo-badawcza PŁ.

2. Współpraca naukowa regionalna.

3. Rozwój naukowy kadry, w tym stopnie i tytuły naukowe i związana z tym sprawozdawczość.

4. Prowadzenie postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej oraz Medalu Honorowego Politechniki Łódzkiej.

5. Administrowanie Własnym Funduszem Stypendialnym PŁ oraz konkursami o granty i nagrody naukowe Rektora.

6. Obsługa Komisji Senackiej Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

7. Organizacja Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki na Politechnice Łódzkiej.

 

Centrum Obsługi Projektów

 

1. Analiza dostępnych źródeł finansowania, zasad konkursów, wytycznych dotyczących aplikowania i realizacji projektów.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania ze źródeł zewnętrznych, zasad konkursów, wytycznych dotyczących aplikowania i realizacji projektów.

3. Poszukiwanie wykonawców realizujących projekty na PŁ.

4. Wsparcie na etapie przygotowania wniosków.

5. Wsparcie wnioskodawców w obiegu dokumentacji na Uczelni.

6. Przygotowanie wzorów dokumentów.

7. Pomoc w obsłudze elektronicznych systemów do składania wniosków i realizacji projektów.

8. Zarządzanie i rozliczanie projektów.

9. Monitoring realizacji projektów i utrzymania wskaźników w okresie trwałości.

10. Prowadzenie baz danych wniosków, projektów i partnerów.

11. Nadzór nad narzędziem informatycznym do obsługi projektów.

12. Współpraca z samorządami i gospodarką w zakresie:

 

1) inicjowanie i budowanie konsorcjów w ramach projektów;

2) współpraca w ramach projektów z JST;

3) współpraca w ramach projektów z przedsiębiorcami, parkami technologicznymi i instytucjami wsparcia biznesowego;

4) współpraca w ramach projektów rządowych, pilotażowych.

 

Sekcja Funduszy Strukturalnych

 

1. Działania informacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych.

2. Koordynacja przygotowania koncepcji projektów.

3. Budowanie konsorcjów w projektach B+R w zakresie wyszukiwania partnerów lub oceny partnerów pod względem projektowym.

4. Koordynacja pozyskiwania ekspertyz zewnętrznych.

5. Przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wniosków o dofinansowanie projektów.

6. Pomoc w zakresie opracowywania budżetów projektów.

7. Pomoc na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów.

8. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.

9. Ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

10. Ewaluacja i pozyskiwanie recenzji zewnętrznych dla przygotowywanych projektów.

11. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

 

Sekcja Projektów Krajowych

 

1. Działania informacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy krajowych.

2. Koordynacja przygotowania koncepcji projektów.

3. Budowanie konsorcjów w projektach B+R w zakresie wyszukiwania partnerów lub oceny partnerów pod względem projektowym.

4. Koordynacja pozyskiwania ekspertyz zewnętrznych.

5. Przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wniosków o dofinansowanie projektów.

6. Pomoc w zakresie opracowywania budżetów projektów.

7. Pomoc na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów.

8. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.

9. Ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

10. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

 

Sekcja Projektów Międzynarodowych

 

1. Analiza programów międzynarodowych.

2. Działania informacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania środków w ramach projektów międzynarodowych.

3. Budowanie konsorcjów projektowych w zakresie wyszukiwania partnerów lub oceny partnerów pod względem projektowym.

4. Nadzór nad przygotowaniem koncepcji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

5. Koordynacja pozyskiwania ekspertyz zewnętrznych.

6. Przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej.

7. Pomoc w zakresie opracowywania budżetów projektów.

8. Pomoc na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów.

9. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.

10. Ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

11. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

 

Komórki w pionie Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni

 

Sekretariat Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni

 

1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni.

2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni.

 

Dział Rozwoju Uczelni

 

1. Obsługa udziału w klastrach i koordynacja działalności klastrów zarządzanych przez PŁ.

2. Analiza sytuacji i działań PŁ na tle wiodących krajowych i zagranicznych jednostek akademickich.

3. Inicjowanie wdrażania rozwiązań i inicjatyw prorozwojowych zidentyfikowanych poza PŁ.

4. Identyfikacja najlepszych rozwiązań wewnątrz PŁ i wspieranie ich dyfuzji pomiędzy jednostkami Uczelni.

5. Obsługa budżetu zadaniowego Uczelni.

6. Prowadzenie projektu IDEA BOX - dobrej praktyki o charakterze partycypacyjnym (angażującej pracowników i studentów PŁ) dla realizacji zadań usprawniających działanie PŁ.

7. Konsolidacja danych i koordynacja działań związanych z udziałem w krajowych rankingach uczelni.

8. Obsługa współpracy PŁ z organami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji rządowej w województwie w zakresie inicjatyw dotyczących rozwoju Uczelni (w tym przy tworzeniu i aktualizacji regionalnych dokumentów o charakterze strategicznym).

9. Propagowanie i budowanie instytucjonalnego zaangażowania środowiska akademickiego PŁ w działania o charakterze Corporate Social Responsibility wpisujących się w Trzecią Misję Uczelni.

10. Wsparcie działań na rzecz zacieśnienia współpracy z wyróżniającymi się absolwentami PŁ przy realizacji prorozwojowych inicjatyw na rzecz Uczelni.

11. Obsługa Komisji Senackiej Budżetu i Finansów.

 

Komórki w pionie Prorektora ds. Kształcenia

 

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

 

1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Kształcenia.

2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Kształcenia.

 

Centrum Kształcenia

 

1. Rozwój Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Dydaktyką.

2. Współpraca z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia.

 

Sekcja Programów Kształcenia

 

1. Organizacja kształcenia, uprawnienia do prowadzenia studiów i innych form kształcenia, koordynacja programów studiów i innych form kształcenia, a także planowania dydaktycznego, weryfikacja zgodności dokumentacji procesu kształcenia z obowiązującym prawem, w tym przepisami wewnętrznymi i aktami normatywnymi Uczelni.

2. Kształcenie na odległość.

3. Obciążenia i rozliczenia dydaktyczne.

4. Rozwój dydaktyczny kadry, prowadzenie konsultacji i szkoleń z zakresu projektowania programów studiów i przedmiotów.

5. Projekty z obszaru kształcenia.

6. Uznawanie efektów kształcenia.

7. Współpraca ze szkolnictwem podstawowym i ponadpodstawowym.

8. Akredytacje.

9. Praktyki studenckie.

10. Promocja w zakresie kształcenia.

11. Wdrażanie procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia i monitorowanie ich funkcjonowania.

12. Współpraca i obsługa uczelnianej komisji właściwej ds. jakości kształcenia.

13. Monitorowanie wskaźników jakościowych i ilościowych związanych z kształceniem, w szczególności związanych z rankingami instytucjonalnymi i programowymi.

14. Wsparcie merytoryczne i pełna obsługa administracyjna w zakresie opracowywania i zgłaszania kwalifikacji pełnych i cząstkowych i do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

15. Budowa i obsługa Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO).

16. Baza narzędzi oceny efektów uczenia się oraz kryteriów oceny.

 

Sekcja Administracyjno-Techniczna

 

1. Przygotowywanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych.

2. Świadectwa i certyfikaty ukończenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz wzorów dokumentów związanych z kształceniem.

4. Obsługa Komisji Senackiej Dydaktyki i Spraw Studenckich.

5. Sprawozdawczość w zakresie kształcenia.

6. Obsługa merytoryczna dla strony internetowej Centrum Kształcenia i współpraca z Uczelnianym Centrum Informatycznym Politechniki Łódzkiej w tym zakresie.

7. Wsparcie w organizacji szkół letnich i programów specjalnych dla jednostek Uczelni.

 

Sekcja Wsparcia Dydaktyki

 

1. Identyfikacja oraz analiza potrzeb i oczekiwań kadry akademickiej.

2. Program mentoringu dla młodych nauczycieli.

3. Definiowanie i realizacja form oraz metod doskonalenia dydaktycznego.

4. Śledzenie światowych trendów, wdrażanie i rozwój nowoczesnych metod i form kształcenia.

5. Współpraca z IDS w zakresie podstawowego szkolenia metodycznego dla nauczycieli.

6. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i organizowanie szkoleń metodycznych wewnątrzuczelnianych oraz komercyjnych.

7. Opracowywanie przewodników metodycznych (w tym Księgi Dydaktyki) oraz wsparcie pracowników w tworzeniu materiałów dydaktycznych.

8. Baza cyfrowa metod, narzędzi i materiałów dydaktycznych.

9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami szkolnictwa wyższego w zakresie organizacji, systemów i metod kształcenia.

10. Promowanie kultury kształcenia i dobrych praktyk (powołanie SIGs – Special Interest Groups dla każdej metody spośród praktyków-dydaktyków).

11. Współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie organizacji i realizacji komercyjnych form kształcenia (szkolenia, kursy, szkoły).

12. Organizacja seminariów i konferencji z zakresu kształcenia.

13. Promowanie projektów edukacyjnych w Uczelni.

 

Dział Rekrutacji

 

1. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych i innych regulacji dotyczących rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

2. Organizacja i przeprowadzanie procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w tym: rejestracja kandydatów w systemie SID-rekrutacja, wysyłanie informacji o konieczności uzupełnienia dokumentów (wezwania, komunikaty na urządzenia mobilne), import danych z Krajowego Rejestru Matur, weryfikacja danych wprowadzonych do systemu, organizacja sprawdzianów uzdolnień plastycznych i współpraca przy ich przeprowadzaniu, zwroty nadpłaconych opłat rekrutacyjnych i ich rejestracja, odsyłanie dokumentów kandydatom, których podania o przyjęcie na studia pozostały bez rozpatrzenia.

3. Prowadzenie i obsługa płatności natychmiastowych ( opłaty rekrutacyjne).

4. Przygotowywanie i wdrażanie projektów informatycznych związanych z rozwojem informatycznego systemu obsługującego proces rekrutacji.

5. Obsługa zdarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego SID rekrutacja oraz e-rekrutacja w tym: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących pracy systemu informatycznego obsługującego proces rekrutacji na studia w PŁ, rozwiązywanie problemów systemowych przy współpracy Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ.

6. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych dotyczących rekrutacji.

7. Obsługa Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

8. Przygotowywanie analiz i sprawozdań w tym dla organów Uczelni.

9. Nadawanie numerów albumów studentom.

10. Wprowadzanie do systemu SID danych studentów zmieniających kierunek studiów.

11. Współpraca przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

 

Komórki w pionie Prorektora ds. Studenckich

 

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

 

1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Studenckich.

2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Studenckich.

3. Obsługa postępowań drugoinstancyjnych kończących się decyzjami administracyjnymi w indywidualnych sprawach studenckich i uczestników studiów doktoranckich.

 

Dział Spraw Studenckich

 

1. Indywidualne sprawy studentów i uczestników studiów doktoranckich związane z regulaminem studiów, przebiegiem studiów i sprawami bytowymi.

2. Sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów.

3. Koordynacja procesu przyznawania pomocy materialnej i innych świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich – regulaminy, zgodność z aktami wyższego rzędu.

4. Samorząd studencki i doktorantów oraz inne sprawy samorządowe i wychowawcze.

5. Studenckie koła naukowe.

6. Organizacje i stowarzyszenia studenckie.

7. Sprawy wynikające z nadzoru Prorektora nad Osiedlem Akademickim oraz pozostałym zapleczem socjalno-bytowym i rekreacyjnym studentów i doktorantów.

8. Zadania do realizacji w ramach wydzielonej Sekcji Obsługi Świadczeń.

 

Sekcja Obsługi Świadczeń

 

1. Obsługa administracyjna przyznawania pomocy materialnej oraz innych świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich.

2. Współpraca z Kwesturą w procesie administrowania Funduszem Stypendialnym, o którym mowa w art. 412 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

3. Obsługa administracyjna spraw związanych z kredytami studenckimi, ubezpieczeniami zdrowotnymi studentów i uczestników studiów doktoranckich.

4. Obsługa administracyjna spraw związanych z wnioskami studentów oraz osób przyjętych na studia o zakwaterowanie w domach studenckich.

 

Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

 

Działania organizacyjne, techniczne i psychologiczne na rzecz niepełnosprawnych studentów, doktorantów i pracowników.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się