2014-09-25

Administracja rektorska

Biuro Rektora
 
Dyrektor Biura Rektora
 1. Organizacyjne i administracyjne wspieranie Rektora w wykonywaniu zadań statutowych.
 2. Kierowanie organizacyjne i merytoryczne Biurem Rektora.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie działalności Biura Rektora i jednostek administracji rektorskiej organizacyjnie podległych bezpośrednio Rektorowi.
 4. Organizacyjne wspieranie zadań merytorycznych realizowanych w administracji rektorskiej i współpraca w tym zakresie z Rektorem, Prorektorami i Dyrektorem Finansowym.
 5. Planowanie i koordynacja realizacji wyznaczonych przez Rektora złożonych zadań administracji rektorskiej wykraczających poza zakres zadań indywidualnych komórek organizacyjnych administracji rektorskiej.
 6. Nadzorowanie i koordynacja organizacyjna działalności komórek organizacyjnych administracji rektorskiej, w szczególności w zakresie zasad organizacji pracy, obiegu dokumentów, gospodarki finansowej i zasobami rzeczowymi oraz spraw pracowniczych.
Sekretariat Rektora
 1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Rektora.
 2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Rektora.
 3. Obsługa korespondencji.
 4. Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i akt kontroli zewnętrznych.
Sekcja Finansowa
 1. Monitorowanie realizacji planu rzeczowo-finansowego administracji rektorskiej.
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej administracji rektorskiej.
 3. Sprawdzanie zgodności wydatkowania środków administracji rektorskiej z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez PŁ i ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych w ramach zadań realizowanych przez administrację rektorską.
 5. Prowadzenie ewidencji i weryfikacja rozliczeń krajowych wyjazdów służbowych delegacji pracowników administracji rektorskiej i studentów.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych o niskiej wartości administracji rektorskiej.
 
 
Dział Organizacyjno-Legislacyjny
 
Sekcja Organizacji Zarządzania
 1. Wsparcie organizacyjne i prawne administracji Uczelni.
 2. Monitorowanie integralności i organizacji formalnej Uczelni.
 3. Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju Uczelni.
 4. Organizacja i obsługa administracyjna prac Senatu.
 5. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Uczelni, przygotowanie rocznych sprawozdań do Ministra w zakresie skarg i wniosków.
 7. Prowadzenie elektronicznego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię.
 8. Obsługa Komisji Senackiej Organizacyjnej i Statutowej.
 9. Aktualizacja struktury organizacyjnej Uczelni w systemie informatycznym.
 10. Obsługa wewnętrznego serwisu internetowego, Biuletynu Senatu PŁ oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie organizacji Uczelni i wewnętrznych aktów prawnych.
Sekcja Legislacji
 1. Koordynacja opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych i procedur: nadzór nad zgodnością z systemem organizacyjnym PŁ, analiza formalna i prawna poprawności projektów, zasięganie dodatkowych opinii, modyfikacje treści projektu, wynikające z uzyskanych opinii, przygotowanie do podpisu, publikacja, archiwizowanie i prowadzenie ewidencji wydanych aktów i procedur, nadzór nad ich aktualizacją.
 2. Merytoryczny nadzór nad treściami publikowanymi w wewnętrznym serwisie internetowym, Biuletynie Senatu PŁ oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie organizacji Uczelni i wewnętrznych aktów normatywnych.
 3. Informowanie jednostek Uczelni o dostrzeżonych uchybieniach w stosowaniu prawa w ich działalności i ich skutkach.
 4. Monitorowanie stanu prawnego branżowych ustaw i aktów normatywnych, przygotowywanie dla komórek organizacyjnych administracji Uczelni informacji o zmianach i ich skutkach dla Uczelni. Sygnalizowanie zmian prawa przez zamieszczanie komunikatów w wewnętrznym serwisie internetowym Uczelni.
 
 
Dział Prawny
 1. Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Rektora i prowadzenie ich archiwizacji i ewidencji.
 2. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni.
 3. Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień PŁ z instytucjami zewnętrznymi.
 4. Przygotowywanie właściwej strategii do postępowań i procesów sądowych.
 5. Przygotowywanie dokumentów w postępowaniach sądowo-administracyjnych i składanie ich we właściwych organach.
 6. Reprezentowanie Uczelni w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowo-administracyjnych i negocjacjach dotyczących prowadzonych postępowań.
 7. Prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PŁ.
 8. Uczestniczenie w prowadzonych przez Politechnikę Łódzką rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 9. Prowadzenie obsługi prawnej i administracyjnej rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych.
 10. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie stosowania prawa jednostkom organizacyjnym Uczelni sprawach związanych z działalnością Uczelni, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych.
 11. Udzielanie porad prawnych pracownikom, studentom i doktorantom oraz organizacjom studenckim, organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Uczelni w zakresie ich działalności w Uczelni.


Dział Osobowy
 1. Realizacja polityki kadrowej uczelni.
 2. Obsługa administracyjna spraw kadrowych pracowników uczelni, tj. prowadzenie spraw związanych z zawarciem, trwaniem i zakończeniem stosunków pracy.
 3. Przygotowywanie umów o pracę, aktów mianowania, ustalanie uprawnień do dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.
 4. Gromadzenie, realizacja i archiwizowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia celem wykonywania prac w projektach naukowo-badawczych i innych finansowanych ze środków pozabudżetowych.
 5. Administracyjna obsługa elektronicznej bazy danych osobowych (gromadzenie informacji, przetwarzanie, sporządzanie poleceń wypłaty wszelkich wynagrodzeń).
 6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w indywidualnych aktach osobowych.
 7. Prowadzenie Archiwum Akt Osobowych byłych pracowników PŁ.
 8. Wystawianie skierowań na wstępne badania lekarskie i wstępne szkolenia bhp i ppoż.
 9. Obsługa Komisji Senackiej Rozwoju Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz komisji rektorskich w sprawach osobowych.
 10. Sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia.
 11. Opracowywanie i publikacje ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych.
 

Dział Promocji
 1. Koordynacja działań promocyjnych Uczelni. Promocja PŁ w kraju, w tym na wystawach, targach, konferencjach, pokazach i innych imprezach promocyjnych, a także wsparcie promocji Uczelni zagranicą.
 2. Opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych o PŁ.
 3. Obsługa serwisów internetowych PŁ.
 4. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych PŁ.
 5. Dokumentowanie fotograficzne imprez uczelnianych.
 6. Organizacja ogólnouczelnianych uroczystości akademickich.
 7. Prowadzenie Pracowni Historycznej z następującymi zadaniami:
  1) opracowywanie materiałów historycznych Politechniki Łódzkiej;
  2) prowadzenie Muzeum Politechniki Łódzkiej;
  3)obsługa Komisji Historycznej.
 8. Prowadzenie magazynu materiałów reklamowych i promocyjnych.
 
 
Dział Audytu Wewnętrznego
 
Planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych i innych czynności przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych i standardy audytu wewnętrznego, a w szczególności:
 • opracowywanie planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;
 • ustalanie zasad i procedur związanych z audytem wewnętrznym;
 • dokonywanie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem.
 
 
Rzecznik Prasowy
 1. Kreowanie wizerunku PŁ i informowanie o PŁ w mediach, obsługa prasowa.
 2. Redagowanie „Życia Uczelni” i wydawnictw centralnych o PŁ.
 
 
Rzecznik ds. Społeczno-Gospodarczych
 1. Udział w pracach związanych z budową i realizacją strategii rozwoju Politechniki Łódzkiej, w tym opracowywanie planów współdziałania Uczelni z miastem i regionem na rzecz rozwoju nauki i gospodarki.
 2. Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Techno-park – Łódź. 
 3. Prezentowanie na forach samorządowych oraz spotkaniach administracji rządowej i instytucji pozarządowych stanowiska Politechniki Łódzkiej w istotnych dla regionu sprawach.
 4. Ścisła współpraca z klastrami, w których funkcjonuje Politechnika Łódzka. Kreowanie nowych projektów powoływania klastrów.
 5. Współpraca z samorządami gospodarczymi i zawodowymi.
 6. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska akademickiego łódzkich uczelni, szczególnie w zakresie realizacji wspólnych projektów edukacyjnych oraz naukowo–badawczych.
 
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 1. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych obejmujących zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 
 
 
Stanowisko ds. Informacji Niejawnych - Kancelaria Tajna

Zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych.Stanowisko ds. Informatyzacji Uczelni
 1. Koordynowanie współdziałania i integracji systemów informatycznych Uczelni.
 2. Monitorowanie i analiza potrzeb w zakresie informatyzacji Uczelni.
 3. Planowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z rozwojem systemów informatycznych Uczelni.
 4. Śledzenie kierunków rozwoju i nowych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni i wskazywanie możliwości ich wykorzystania w PŁ.
 5. Opracowanie koncepcji Inteligentnego Kampusu.

 


Dział Nauki

 1. Działalność naukowo-badawcza PŁ.
 2. Współpraca naukowa regionalna.
 3. Kategoryzacja wydziałów i innych jednostek naukowych.
 4. Rozwój naukowy kadry, w tym stopnie i tytuły naukowe i związana z tym sprawozdawczość.
 5. Stypendia i urlopy naukowe.
 6. Prowadzenie postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej oraz Medalu Honorowego Politechniki Łódzkiej.
 7. Administrowanie Własnym Funduszem Stypendialnym PŁ oraz konkursami o granty i nagrody naukowe Rektora.
 8. Obsługa Komisji Senackiej Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 
 
 
Dział Projektów

Działania ogólne:

 1. analiza dokumentacji konkursowej, analiza możliwości realizacji projektów;
 2. monitoring realizacji projektów i utrzymania wskaźników w okresie trwałości;
 3. zdobywanie i rozpowszechnianie informacji o konkursach;
 4. poszukiwanie wykonawców realizujących projekty na PŁ;
 5. udział w przygotowaniu projektów;
 6. zarządzanie i rozliczanie.
Działania szczegółowe:
 1. projekty edukacyjne;
  1) koordynacja przygotowania koncepcji projektów,
  2) przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wniosku;
 2. projekty międzynarodowe oraz konsorcja naukowe;
  1) analiza programów międzynarodowych oraz programów krajowych,
  2) budowanie konsorcjów projektowych z zakresie wyszukiwania partnerów lub oceny partnerów pod względem projektowym,
  3) nadzór nad przygotowaniem koncepcji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej;
 3. projekty naukowe i badawczo – rozwojowe;
  1) analiza programów naukowych krajowych i międzynarodowych,
  2) budowanie konsorcjów w projektach B+R,
  3) implementacja projektów innowacyjnych i z zakresu nowych technologii w przedsiębiorstwach w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej,
  4) inicjowanie i koordynowanie prac badawczo – rozwojowych, usług badawczych i ekspertyzy,
  5) przedsiębiorczość akademicka w tym inkubatory przedsiębiorczości,
  6) monitoring prac badawczych i innowacyjnych na PŁ,
  7) poszukiwanie źródeł finansowania działowości naukowej i badawczej;
 4. współpraca z samorządami i gospodarką;
  1) inicjowanie i budowa konsorcjów,
  2) kreowanie i nadzór nad przedsiębiorczością akademicką (inkubatorów, spółek itp.),
  3) współpraca z JST,
  4) współpraca z przedsiębiorcami, parkami technologicznymi i instytucjami wsparcia biznesowego,
  5) współpraca w ramach projektów rządowych, pilotażowych.

 

 

Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich

       
    1. W zakresie rozwoju Uczelni:
        1) plany i programy rozwoju Uczelni wynikające ze strategii rozwoju uczelni oraz
            monitorowanie ich realizacji;
        2) priorytety i inicjatywy inwestycyjne podejmowane na ich podstawie;
        3) analiza sytuacji i działań PŁ na tle innych uczelni;
        4) konsolidacja danych i koordynacja działań związanych z udziałem w rankingach
            uczelni.
    2. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
        1) opracowanie strategii personalnej zgodnej ze strategią Uczelni;
        2) opracowywanie projektów zasad i dokumentów regulujących działania Uczelni
            w zakresie:
            a) planowania zatrudnienia i indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników,
            b) rekrutacji, selekcji i adaptacji nowych pracowników,
            c) doskonalenia zawodowego,
            d) okresowej oceny pracowników,
            e) kształtowania systemów wynagrodzeń,
            f) rozwiązywania spraw spornych i konfliktowych,
            g) profilaktyki antykorupcyjnej,
            h) dodatkowego zatrudnienia i zakazu działalności konkurencyjnej.
    3. Obsługa budżetu zadaniowego Uczelni.
    4. Obsługa Komisji Senackiej Budżetu i Finansów.
 
 
 
Dział Jakości
 1. Doskonalenie, utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością w Uczelni.
 2. Wdrażanie procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia i monitorowanie ich funkcjonowania.
 3. Obsługa uczelnianej komisji właściwej ds. jakości kształcenia
 
 
Dział Kształcenia

Sekcja Kształcenia
 1. Organizacja kształcenia, uprawnienia do prowadzenia studiów i studiów doktoranckich, koordynacja programów nauczania i planowania dydaktycznego.
 2. Kształcenie na odległość.
 3. Obciążenia i rozliczenia dydaktyczne.
 4. Rozwój Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Dydaktyką.
 5. Rozwój dydaktyczny kadry.
 6. Projekty z obszaru kształcenia.
 7. Centra edukacyjne.
 8. Kształcenie podyplomowe, kursy i szkolenia.
 9. Współpraca ze szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 10. Akredytacje.
 11. Praktyki studenckie
 12. Promocja w zakresie kształcenia.
 13. Obsługa Komisji Senackiej Dydaktyki i Spraw Studenckich.
Sekcja Dyplomów
 1. Przygotowywanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 2. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
 
 
Sekcja Rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.


Dział Spraw Studenckich
 1. Indywidualne sprawy studentów i doktorantów, związane z regulaminem studiów, przebiegiem studiów i sprawami bytowymi.
 2. Sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów.
 3. Samorząd studencki i doktorantów oraz inne sprawy samorządowe i wychowawcze.
 4. Studenckie koła naukowe.
 5. Administrowanie Funduszem Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.
 6. Pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne studentów i doktorantów, kredyty studenckie.
 7. Organizacje i stowarzyszenia studenckie.
 8. Sprawy wynikające z nadzoru Prorektora nad Osiedlem Akademickim i pozostałym zapleczem socjalno – bytowym i rekreacyjnym studentów i doktorantów.


Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Działania organizacyjne, techniczne i psychologiczne na rzecz studentów, doktorantów
i pracowników niepełnosprawnych.


Dział Ekonomiczny
 1. Planowanie, budżetowanie, kontroling, analizy ekonomiczne i finansowe.
 2. Sprawozdawczość PŁ.
 3. Podział dotacji budżetowych.
 4. Prowizorium budżetowe oraz plan rzeczowo-finansowy, jego analizy, korekty i sprawozdania z wykonania.
 5. Materiały do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej PŁ oraz analizy ekonomiczne i finansowe.
 6. Prognozy finansowe i plany wieloletnie.
 7. Monitorowanie i analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni oraz jednostek organizacyjnych.
 

Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem
 1. Zasady i wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.
 2. Koordynacja zarządzania ryzykiem w skali Uczelni: identyfikacją ryzyka, analizą ryzyka i reakcją na ryzyko.
 3. Identyfikacja i monitorowania ryzyka wg rodzajów ryzyk oraz właścicieli ryzyk.
 4. Analizy zidentyfikowanych ryzyk.
 5. System reagowania na ryzyko, działania zapobiegawcze i naprawcze.
 6. Sprawozdania i raporty z zakresu zarządzania ryzykiem.


Sekretariaty Prorektorów

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
 1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Nauki.
 2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Nauki.
 3. Obsługa korespondencji.
Sekretariat Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni
 1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni.
 2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni.
 3. Obsługa korespondencji.
Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
 1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Kształcenia.
 3. Obsługa korespondencji.
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
 1. Obsługa administracyjno-biurowa i techniczna Prorektora ds. Studenckich.
 2. Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Studenckich.
 3. Obsługa korespondencji.