2015-03-03

ADMINISTRACJA KANCLERSKA


Kanclerz

 

1.Kanclerz kieruje administracją kanclerską i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych organów Uczelni.
2.Kanclerz w zakresie swych zadań koordynuje działania administracji rektorskiej, administracji kwestorskiej, administracji wydziałowej i administracji jednostek ogólnouczelnianych.
3.Do zadań Kanclerza należy w szczególności:

1)podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;
2)organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej, gospodarczej, inwestycyjnej Uczelni oraz zamówień publicznych;
3)realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników;
4)pełnienie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, niepodlegających innym organom Uczelni;
5)zarządzanie majątkiem Uczelni, w zakresie wskazanym przez Rektora;
6)kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań i projektów powierzonych przez Rektora.

4.Kanclerz przy pomocy swoich zastępców kieruje realizacją zadań komórek organizacyjnych administracji kanclerskiej, a bezpośrednio kieruje realizacją zadań Działu Administracyjnego, Działu Kancelaryjno-Archiwalnego, Działu Zamówień Publicznych oraz Sekcji Ochrony Ppoż. i Spraw Obronnych.

 

Komórki w pionie Kanclerza

 

Dział Administracyjny

 

1. Organizacja pracy Sekretariatu Kanclerza i jego zastępców wraz z obsługą administracyjno-biurową.
2. Ewidencja i obsługa dokumentów w administracji kanclerskiej.
3. Obsługa administracyjna organizacji związkowych i klubów.
4. Obsługa administracyjno-informatyczna komórek organizacyjnych pionu Kanclerza i jego zastępców.
5. Prowadzenie spraw dotyczących korzystania z samochodów służbowych Politechniki Łódzkiej.
6. Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych dla administracji kanclerskiej.
7. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.
8. Zaopatrzenie materiałowe dla administracji centralnej, a dla PŁ w zakresie szczególnych rodzajów materiałów.
9. Prowadzenie magazynu.
10. Odprawy i deklaracje celne.

 

Dział Kancelaryjno-Archiwalny

 

1. Obsługa obiegu korespondencji w Uczelni oraz obsługa i nadzór nad wysyłkami kurierskimi administracji centralnej i wybranych jednostek organizacyjnych PŁ wraz z rozliczaniem kosztów.
2. Prowadzenie dla administracji centralnej: prenumeraty prasy i zamieszczania ogłoszeń prasowych wraz z rozliczaniem kosztów.
3. Kontrola przestrzegania zasad dotyczących obiegu korespondencji i postępowania z dokumentacją oraz aktualizacja normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
4. Administrowanie uczelnianym kontem na ePUAP oraz obsługa elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Uczelni.
5. Organizacja i prowadzenie Archiwum PŁ oraz wszelkiej działalności archiwalnej.
6. Obsługa modułu „Archiwum” w ZSID PŁ oraz tworzenie bazy danych zasobów przechowywanych w archiwum.

 

Dział Zamówień Publicznych

 

1. Planowanie zamówień publicznych.
2. Koordynacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla administracji centralnej.
3. Realizacja zadań ogólnouczelnianych w zakresie Prawa zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PŁ, obejmujących w szczególności:

1) doradztwo dla jednostek organizacyjnych PŁ w przygotowywaniu postępowań w zakresie formalnym;
2) bieżąca analiza stosowania prawa zamówień publicznych;
3) organizacja i prowadzenie systemu informacji wewnętrznej i przekazywania wiedzy w zakresie prawa zamówień publicznych.

4. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie określonym przez Rektora.

 

Sekcja Ochrony Ppoż. i Spraw Obronnych

 

1. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.
2. Udział w przekazywaniu do użytkowania budynków i pomieszczeń.
3. Opiniowanie i doradztwo przy projektowaniu remontów.
4. Nadzór nad organizowaniem ewakuacji.
5. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
6. Analiza zagrożeń pożarowych.
7. Zadania w zakresie obronności państwa i zarządzania kryzysowego wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.
8. Zadania z zakresu bezpieczeństwa imprez artystyczno-rozrywkowych, sportowych organizowanych przez PŁ, w tym imprez masowych.

 

Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjnych

 

1. Działalność socjalna i bytowa PŁ, nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
2. Administrowanie nieruchomościami.
3. Określanie warunków ubezpieczeń majątkowych PŁ oraz grupowych dla pracowników i ich rodzin.
4. Planowanie inwentaryzacji majątku PŁ.
5. Nadzór nad gospodarką odpadami.
6. Organizacja i funkcjonowanie kampusów Uczelni.
7. Nadzór nad obsługą techniczno-gospodarczą uroczystości uczelnianych.
8. Nadzór nad działalnością ośrodków wypoczynkowych, współpraca z klubami pracowniczymi i seniorów.
9. Ustalanie zasad funkcjonowania ochrony na terenie i obiektach PŁ.

 

Komórki w pionie Zastępcy Kanclerza ds. Organizacyjnych

 

Dział Zarządzania Nieruchomościami

 

1. Administrowanie i obsługa gospodarcza nieruchomości (nadzór nad stanem technicznym, sanitarnym i estetycznym, wyposażenie i inwentarz, ochrona, portiernie i szatnie, wynajem, itp.) oraz otoczenia Kampusu.
2. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej nieruchomości PŁ.
3. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PŁ oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży, rabunku i innych zdarzeń losowych.
4. Naliczanie i odprowadzanie podatków i opłat lokalnych.
5. Administrowanie lokalami mieszkalnymi.
6. Stroje i insygnia akademickie; obsługa techniczno-gospodarcza świąt państwowych oraz uroczystości PŁ.
7. Gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi, opłaty za korzystanie ze środowiska.
8. Sprawy wywozu nieczystości stałych i odpadów komunalnych z PŁ, z wyłączeniem Osiedla Akademickiego i ośrodków wypoczynkowych.
9. Podejmowanie działań organizacyjno-legislacyjnych oraz sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
10. Nadzór nad prawidłowym magazynowaniem odpadów.
11. Organizacja działań oraz zasad postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz materiałami promieniotwórczymi, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

 

Dział Inwentaryzacji

 

1. Przygotowanie planów inwentaryzacji i sprawozdania z ich wykonania.
2. Nadzór nad oznakowaniem majątku PŁ.
3. Prowadzenie wykazu pól spisowych i rejestr osób materialnie odpowiedzialnych.
4. Organizacja zespołów spisowych, udział w zespołach spisowych.
5. Rozliczenia arkuszy spisowych.
6. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu inwentaryzacji oraz oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych wraz z uzgodnieniem stanów środków trwałych.
7. Postępowanie wyjaśniające różnice inwentaryzacyjne.
8. Szkolenie zespołów spisowych.

 

Dział Socjalny

 

1. Zasady prowadzenia działalności socjalnej.
2. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym plan rzeczowo-finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Realizacja decyzji dotyczących wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym indywidualnych świadczeń przyznanych pracownikom, rencistom, emerytom i innym osobom.
4. Funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowych PŁ.

 

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

 

1. Stan techniczny obiektów i infrastruktury.
2. Inwestycje i remonty.
3. Rozliczenia energii elektrycznej, mediów i opłat telekomunikacyjnych.
4. Nadzór nad organizacją i realizacją zadania pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”.


Komórki w pionie Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych

 

Biuro Projektu Alchemium

 

Organizacja i realizacja zadania pn. „Alchemium – magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

 

Dział Eksploatacji Budynków i Budowli

 

1. Utrzymanie obiektów budowlanych oraz urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym i inne zadania związane z eksploatacją techniczną, wymagane przez prawo budowlane, w tym kontrole, przeglądy i pomiary.
2. Ustalanie warunków zasilania w eksploatowanych obiektach.
3. Zapewnienie ciągłości pracy systemów obsługujących wjazdy na teren PŁ.
4. Zapewnienie łączności telefonicznej i obsługa centrali PŁ.
5. Prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i usług telekomunikacyjnych oraz rozliczanie kosztów.
6. Obsługa stacji i sieci elektroenergetycznych oraz cieplnych.
7. Nadzór nad archiwum dokumentacji budynków, których dysponentem jest Kanclerz oraz sieci i uzbrojenia Kampusów PŁ.
8. Administrowanie kontem w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz podejmowanie działań organizacyjno-legislacyjnych w tym zakresie.

 

Dział Obsługi Inwestycji i Remontów

 

1. Planowanie rozbudowy i urbanistyki Uczelni.
2. Plany inwestycji i remontów oraz wycena kosztów ich realizacji.
3. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej inwestycji i remontów oraz dla specyfikacji istotnych warunków zamówienia ich realizacji.
4. Prowadzenie i nadzór techniczny nad remontami i inwestycjami.
5. Rozliczanie i odbiory robót.
6. Doradztwo w sprawach prowadzenia inwestycji i remontów.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się